Home

ประกาศหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรื่องรับสมัครงาน 
———————————————-
ด้วยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัคร เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้จัดการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2562

*หมายเหตุ รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ตามสื่อแนบ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-4372-2118 ต่อ 733 / 06-2169-5653
รายละเอียดประกาศการรับสมัคร 
และ dowload ใบสมัครได้ที่ : www.rmubi.rmu.ac.th หรือ  www.rmu.ac.th

รายละเอียดการรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการ RMUBI

ในวันที่ 16 มกราคม พ..ศ. 2562   หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองผู้จัดการ ฯ คุณกัญญภา วงศ์ปัสสา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเครือข่าย UBI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน     ครั้งที่ 1 /2562 ณ อุทยานวิทยาสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือระบบการทำงานและชี้แจงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของ UBI ในเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานของแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่าย

50012383_342785546567170_176342827368710144_n (1)
50259484_1982592881839800_7579517654143074304_n
50100629_249659259283673_5543410539717197824_n
50514907_316701095626235_5948455341896237056_n

ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้จัดอบรมโครงการ “การทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว” ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและสามารถความรู้ที่ได้เข้าอบรมนำไปประกอบอาชีพได้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านข้าวเป็นอย่างดี คือคุณอโนมา นามมูลตรี และคุณอภิญญา ไวแสง เจ้าของธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีนไรซ์ไทยแลนด์

16
01
05

ภาพกิจกรรมทั้งหมด