Home

ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจได้จัดอบรมโครงการ “การทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว” ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและสามารถความรู้ที่ได้เข้าอบรมนำไปประกอบอาชีพได้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านข้าวเป็นอย่างดี คือคุณอโนมา นามมูลตรี และคุณอภิญญา ไวแสง เจ้าของธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีนไรซ์ไทยแลนด์

16
01
05

ภาพกิจกรรมทั้งหมด